Empi-uchi

Haishu-uchi

Haito-uchi

Shuto-uchi

Teisho-uchi

Tettsui-uchi

Yoko-empi-uchi

Em-pee-oo-chee

Hi-shoe-oo-chee

Hi-toe-oo-chee

Shoe-toe-oo-chee

Tay-show-oo-chee

Tet-sooie-oo-chee

Yo-ko-empee-oo-chee

Elbow strike

Back hand strike

Ridge hand strike

Knife hand strike

Palm heel strike

Botton fist strike

Side-elbow-strike

Strike

Oo-chee

Uchi

Japanese
Pronunciation
English

Fudo-dachi

Hachiji-dachi

Heisoku-dachi

Kiba-dachi

Kokutsu dachi

Neko-ashi-dachi

Shizentai

Zenkutsu-dachi

Foo-dough-dah-chee

Hah-chee-gee-dah-chee

Hey-sock-oo-dah-chee

Key-bah-dah-chee

Ko-koot-sue-dah-chee

Neh-ko-ar-she-dah-chee

She-zen-tah-ee

Zen-koo-tsue-dah-chee

Immovable stance

Natural open leg stance

Informal attention stance

Straddle leg stance

Back stance

Cat-stance

Natural stance

Front stance

Dachi

Dar-chee

Stance

Fumikomi

Geri

Hiza-geri

Keri

Kin-geri

Mae-geri

Mawashi-geri

Mikazuki-geri

Nidan-geri

Ushiro-geri

Ushiro-mawashi-geri

Yoko-geri

Foo-me-koh-me

Geh-rhee

He-zar-geh-rhee

Keh-rhee

Kin-geh-rhee

Mah-eh-geh-rhee

Ma-wa-she-ge-rhee

Me-car-zoo-key-ge-rhee

Nee-dahn-ge-rhee

Oo-she-row-geh-rhee

Oo-she-row-ma-washy-geh-rhee

Yo-ko-geh-rhee

Stamping kick

Kick

Knee-kick

Kick

Groin kick

Front kick

Roundhouse kick

Crescent kick

Two level kick

Back-kick

Back roundhouse kick

Side kick

Kick

Geh-rhee

Geri

Age-zuki

Choku-zuki

Gedan-zuki

Gyaku-zuki

Kage-zuki

Kizami-zuki

Mawashi-zuki

Oi-zuki

Ura-zuki

Yama-zuki

Ah-gay-zoo-kay

Choke-oo-zoo-key

Geh-dahn-zoo-key

Gya-koo-zoo-key

Kah-gay-zoo-key

Key-za-mee-zoo-key

Ma-wa-she-zoo-key

Io-zoo-key

Oo-rah-zoo-key

Yah-mah-zoo-key

Upper rising punch

Straight punch

Lower punch

Reverse punch

Hooking punch

Front snap punch

Roundhouse punch

Stepping punch

Close punch

U-punch

Punch

Zoo-key

Zuki

Age-uke

Empi-uke

Haishu-uke

Haito-uke

Haiwan-uke

Kage-uke

Morote-uke

Morote-zuki

Nagashi-uke

Nami-ashi

Shuto-uke

Soto-ude-uke

Tate-shuto-uke

Teisho-uke

Uchi-ude-uke

Ah-gay-oo-kay

Em-pee-oo-key

Hi-shoe-oo-key

Hi-toe-oo-kay

Hi-wharn-oo-key

Kah-gay-oo-kay

Mo-ro-tay-oo-kay

Mo-ro-tay-zoo-key

Nah-gah-she-oo-kay

Nar-me-ar-she

Shoe-toe-oo-kay

So-toh-oo-day-oo-kay

Tar-tay-shoo-toe-oo-key

Tay-show-oo-kay

Oo-chee-oo-key

Upper rising bloke

Elbow block

Back hand block

Ridge hand block

Back arm block

Hooking block

Augmented-forearm-block

Augmented-block

Sweeping block

Inside leg block

Knife hand bloke

Outside forearm block

Vertical knife hand block

Palm heel block

Inside forearm block

Block

Oo-kay

Uke